ADATVÉDELEM

AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. BEVEZETÉS

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv.") 20. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET magára nézve követendő iránymutatásnak tartja Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.aquiladance.hu/adatvedelem címen.

II. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET

Szervezett nyilvántartási száma: 01-02-0016636

Adószám: 18912195-1-42

Székhely: 1162 Budapest, Gusztáv utca 149.

E-mail: aquiladancese@gmail.com

Adatkezelő képviselője: Csatlós Vivien

Telefon: +36 30 863 66 39


III. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 • "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • "címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

IV. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság");
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ("célhoz kötöttség");
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság");
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság");
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk(1). bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság");
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg").
 • Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására ("elszámoltathatóság").
 • Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

V. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK:

Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET által szervezett valamennyi rendezvényen (edzés, tábor, stb.) történő részvételhez személyesek adatok megadása szükséges. Az Egyesület elsősorban gyermekek sportoltatásával foglalkozik, ezért az érintett gyermekeknél szülő/gondviselő engedélye is szükséges a foglalkozásokon történő részvételhez. Szükségesnek tartjuk ezt, a 16. életévét betöltött, de még nem 18 éves fiatalkorú esetében is.

 • Adatkezelés jogalapja:

Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 • Adatkezelő képviselő:

Az egyesület elnökségének döntése értelmében adatkezelő képviselő a mindenkori Elnök.

 • Adatgyűjtés formája:

Az Egyesületi adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges, személyazonosításra alkalmas adatokat papír alapon kérjük. A kitöltött "ADATKÉRŐ LAP" és "ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT" (lásd: 1sz.melléklet) elválaszthatatlan részét képezi még az "ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ" (lásd: 2sz.melléklet)

A honlapon használható "KAPCSOLATI ŰRLAP" esetében megadandó adatok, papír alapon nem kerülnek rögzítésre. Az űrlap kitöltéséről a Tárhely-szolgáltatótól érkezik üzenet, mely tartalmazza az érdeklődő által megadott adatokat. Válaszadásra a megadott email címet használjuk, de ez nem kerül mentésre a címlistába. Amennyiben az üzenetváltás befejeződik és továbbiakban nem szükséges a kapcsolattartás, a levelezést töröljük fiókunkból.

Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET weboldala nyilvános információk megosztására szolgál, használata regisztrációhoz nem kötött, ott az Egyesület adatgyűjtést nem folytat.

Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET nem tartozik felelősséggel olyan személyes adatokért, melyeket a tagok különböző internetes hálózatokon közölnek, függetlenül attól, hogy az ott megjelenő információk az egyesületi élettel és tevékenységgel összefüggnek.

 • Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatokat megismerők köre:

Az adatok nem hozzáférhetőek más személy vagy szervezet számára. Ez alól kivételt képez a Magyar TáncSport Szakszövetség (MTASZ), melyeknek versenyeztetési feltételei között szerepel a szövetségi/egyesületi tagság is, és az igazolt versenyzőktől további személyes adatokat kérhet be az Egyesületen keresztül. Ezeket az Egyesület az MTASZ által kért formátumban továbbítja. Az átadott személyes adatok további kezelésére az MTASZ saját adatkezelési szabályzata az irányadó.

Ezen kívül még a különböző sportrendezvények nevezési/részvételi feltételeihez is szükséges lehet adatokat átadása. Erről az érintetteket minden esetben tájékoztatjuk és tudomására hozzuk, a szervező kilétét, hogy annak saját adatkezelési szabályzatát megismerhesse.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ilyen esetben az Adatkezelő a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 • Adattárolás formája:

Adatokat, papír alapon, illetve elektronikus adathordozón tároljuk.

 • A papír alapú "ADATKÉRŐ LAP" tárolása külön dossziéban történik. Őrzésének helye az Egyesület székhelye.
 • A papír alapú adatlapokat iratmegsemmisítő használatával kell megsemmisíteni.
 • A beérkezett adatok elektronikus feldolgozása, rendszerezése külső adathordozón történik, számítógépen adatot nem tárolunk. A mindenkori Elnök számára biztosított az adathordozó (pendrive), ezek biztonságos használatáért, tárolásáért személyi felelősséggel tartozik.
 • Adatvédelmi incidens:

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha az adatkezelési incidenst az adatfeldolgozó ismeri fel, akkor az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenteni azt az adatkezelőnek.

 • Intézkedési határidők:

Amennyiben jelen Szabályzatban foglaltakkal kapcsolatban az Érintettnek kérdése merülne fel, esetleg problémája lenne, vagy valamelyik jogát érvényesíteni akarja emailban vagy postai úton van lehetősége az Adatkezelővel kapcsolatba lépni.

Az Egyesület a kérelem/megkeresés benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 munkanapon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a fenti határidők betartásával, akkor az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


VI. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 • Tájékoztatáshoz való jog:

Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 • Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 • Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 • Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 • Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 • Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu


VII. FOTÓ, HANG-, ÉS VIDEÓFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

 • Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET foglalkozásai alkalmával, (pl.: edzések, versenyek, fellépések, táborok stb.) fotókat és felvételeket készít. Az elkészült fotókat a tájékoztatás és jó hírnév keltése valamint elektronikus, nyomtatott és egyéb úton történő promóciója céljából saját weboldalán és közösségi oldalán nyilvánosságra hozhatja. Nyilvánosságra hozatalkor az Egyesület fokozott figyelemmel jár el a gyermekek személyiségjogaira való tekintettel. Személyneveket és más személyes adatokat nem hoz nyilvánosságra
 • A képekhez és felvételekhez megjegyzéseket, szövegeket társíthat az Egyesület.
 • Képmás vagy hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához az Érintett személy/törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. Ezt az engedélyt az Érintett "HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FÉNYKÉP, HANG-, ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ" nyomtatvány (3.sz melléklet) kitöltésével és aláírásával adja meg az Adatkezelő részére.
 • Az Adatkezelő a fotókat, hang-, és videó felvételeket a meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Minden olyan esetben, ha a felvételeket az Egyesület, az eredeti céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 • Az engedély bármikor (írásban) visszavonható, azzal a kitétellel, hogy az már a nyilvánosságra hozott képekre és felvételekre nem vonatkozhat, az internetes technológia miatt, annak természetéből fakadóan. A korlátozás vagy tiltás csak a nyilatkozat megtételét követő időszakra köti az Adatkezelőt.
 • Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
 • Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET nem tartozik felelősséggel olyan fotókért és felvételekért, melyeket az Érintettek különböző internetes hálózatokon közölnek, függetlenül attól, hogy az ott megjelenő információk az egyesületi élettel és tevékenységgel összefüggnek.


· ADATKEZELÉS ESETEI:

 • Egyesületi adminisztrációs rendszer
 • Az adatkezelés célja:

Nyilvántartás és egyesületi adminisztráció

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Dátum : Adatrögzítés

Gyermek neve: Azonosítás, kapcsolattartás

Gyermek születési ideje és helye: Azonosítás

Lakcím: Azonosítás

Telefonszám (gyermek és szülő esetében is): Kapcsolattartás

E-mail cím (gyermek és szülő esetében is): Kapcsolattartás, visszaigazolások, információk küldése

Baleset esetén értesítendő személy neve és telefonszáma: Szolgáltatás hatékonyságának növelése, gyermek biztonsága

Szülő/Törvényes képviselő neve: Azonosítás

Számlázási adatok (név, cím): Számla kiállítása

Gyermek Óvodájának/iskolájának neve, címe: Szolgáltatás hatékonyságának növelése

Egyéb tudnivalók a gyermekről (betegség, allergia, stb): A gyermek biztonsága Szolgáltatás hatékonyságának növelése, gyermek biztonsága

 • Az adatkezelés időtartama:

Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételének időszaka.

 • Az adatok törlésének határideje:

Az Egyesület köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték.

Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy kéri törlését.

Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

 • Az adatfeldolgozás jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 • Az érintettek köre:

Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET szolgáltatásait igénybe vevők köre.


 • TÁRHELY-SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTEL
 • Adatfeldolgozó (Tárhely Szolgáltató) megnevezése és elérhetősége:

Név: Webnode AG

Cím: Svajc, Gartenstrasse 3, 6304 Zug

Elérhetőség: https://www.webnode.hu/

A tárhely-szolgáltató adatvédelmi szabályzata:

https://www.webnode.hu/privacy-policy/

A tárhely-szolgáltató ÁSZF:

https://www.webnode.hu/altalanos-feltetelek/#tos

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

A www.aquiladance.hu weboldal üzemeltetése (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Az érintett (AQUILA DANCE Sportegyesület) által megadott valamennyi személyes adat.

 • Az érintettek köre:

AQUILA DANCE Sportegyesület, a szerződésért felelős személy, és a honlapot látogató valamennyi személy

 • Az adatkezelés célja:

A weboldal üzemeltetése

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az Egyesület és a weboldal-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart.

 • Az adatfeldolgozás jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.


 • WEBOLDAL ÜZEMELTETÉS
 • Adatkezelő megnevezése:

Az Aquila Dance Sportegyesület

weboldala: https://www.aquiladance.hu/

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

A weboldal tartalommal történő feltöltése, üzemeltetése.

 • Érintettek köre:

A weboldal nyilvános információk megosztására szolgál, használata regisztrációhoz nem kötött, ott az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET adatgyűjtést nem folytat. Kivételt képez a "KAPCSOLATI ŰRLAP".

 • KAPCSOLATFELVÉTEL, KAPCSOLATI ŰRLAP használatával:

Ha az érintett a "KAPCSOLATI ŰRLAP"használatával veszi fel az Egyesülettel a kapcsolatot, akkor hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során, az adatkezelőhöz került személyes adatait (név, e-mail cím) az Egyesület kezelje.

 • Az adatkezelés célja:

Kapcsolatfelvétel, információ átadás

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név: Azonosítás

E-mail cím: Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése

Üzenet tartalma: A válaszadáshoz szükséges

A kapcsolatfelvétel időpontja: Technikai művelet végrehajtása.

 • Az adatkezelés időtartama:

Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételének időszaka.

 • Az adatok törlésének határideje:

Az Egyesület köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték.

Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy kéri törlését.

Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

 • Az adatfeldolgozás jogalapja:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 • Az érintettek köre:

A kapcsolati űrlapokon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.


 • KÖZÖSSÉGI OLDALAK
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/ Google+/ Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilja.

 • Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/ Google+/ Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon, és "lájkolta" a weboldalt.

 • Az adatkezelés célja:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve"lájkolása", népszerűsítése.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 • Az adatfeldolgozás jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;


 • KÖNYVELÉSI FELADATOK, SZÁMÁZÁS
 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

Könyvelési feladatok és számlázás.

 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név:RÉVKOM HUNGÁRIA SZOLGÁLTATÓ KFT.

Cégjegyzékszám: 01-09-892044

Cím: 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 2.

Adószám: 14169986-2-41

E-mail: info@revkom.hu

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név: Azonosítás

Számlázási név: Számla kiállítása/könyvelési feladatok

Számlázási cím: Számla kiállítása/könyvelési feladatok

 • Az adatkezelés célja:

A számla kiállítása/könyvelési feladatok

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 • Az adatfeldolgozás jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 • Az érintettek köre:

Az AQUILA DANCE Sportegyesület bármely szolgáltatásait igénybe vevők köre.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • Az Adatkezelési Szabályzat 2018. május 20-án lép érvénybe.
 • Adatkezelő nyilatkozik, hogy a beiratkozást követően, ha az érintett nem vesz részt a foglalkozásokon, az általa megadott személyes adatai nem kerülnek automatikusan törlésre, hiszen bármikor lehetősége van a tanfolyam folytatására.

X. JOGSZABÁLYOK:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)




ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv.") 20. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET magára nézve követendő iránymutatásnak tartja Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET

Adatkezelő képviselője: Csatlós Vivien

Szervezett nyilvántartási száma: 01-02-0016636

Telefon: +36 30 863 66 39

Adószám: 18912195-1-42

E-mail: aquiladancese@gmail.com

Székhely: 1162 Budapest, Gusztáv utca 149.

ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK:

Az adatkezelés célja: Nyilvántartás és egyesületi adminisztráció, adatrögzítés, azonosítás, kapcsolattartás, számla kiállítás, információ-csere, szolgáltatás hatékonyságának növelése

Az adatkezelés időtartama: Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételének időszaka.

Az adatok törlésének határideje: Mihelyt a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték, valamint ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy kéri törlését.

Az adatfeldolgozás jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f)pontja

Az érintettek köre: Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET szolgáltatásait igénybe vevők köre és szülője/törvényes képviselője.

Adattovábbítás ténye: az Egyesület könyvelője; Versenyek szervezői; MTASZ

Tájékoztatjuk, hogy az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET "ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA" a https://www.aquiladance.hu/adatvedelem oldalon megtalálható. Egyúttal kérjük, hogy a teljes körű és pontos tájékozottság érdekében azt is olvassa el, majd utána töltse ki az "ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT" nyomtatványt!


TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Ön, mint az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLETnél személyes adatok kezelésében érintett személy jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. Az Egyesület az Ön kérésére tájékoztatást köteles adni, az általa Önről és/vagy gyermekéről kezelt vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Egyesület a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Ön jogosult kérni az Önre vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése az Egyesülethez benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

Ön, mint Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Egyesület, mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

Kérjünk Önt, hogy mielőtt a felügyeli hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával - egyeztetés és a felmerülő probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keresse meg Egyesületünk adatkezelő képviselőjét.



TÁJÉKOZTATÓ FÉNYKÉP, HANG-, ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

 • Az AQUILA DANCE SPORTEGYESÜLET (továbbiakban: ADSE) foglalkozásai alkalmával, (pl.: edzések, versenyek, fellépések, táborok stb.) fotókat és felvételeket készít. Az elkészült fotókat a tájékoztatás és jó hírnév keltése valamint elektronikus, nyomtatott és egyéb úton történő promóciója céljából saját weboldalán és közösségi oldalán nyilvánosságra hozhatja. Nyilvánosságra hozatalkor az Egyesület fokozott figyelemmel jár el a gyermekek személyiségjogaira való tekintettel. Személyneveket és más személyes adatokat nem hoz nyilvánosságra
 • A képekhez és felvételekhez megjegyzéseket, szövegeket társíthat az Egyesület.
 • Képmás vagy hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához az Érintett személy/törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. Ezt az engedélyt az Érintett "HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FÉNYKÉP, HANG-, ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ" nyomtatvány (3.sz melléklet) kitöltésével és aláírásával adja meg az Adatkezelő részére.
 • Az Adatkezelő a fotókat, hang-, és videó felvételeket a meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Minden olyan esetben, ha a felvételeket az Egyesület, az eredeti céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 • Az engedély bármikor (írásban) visszavonható, azzal a kitétellel, hogy az már a nyilvánosságra hozott képekre és felvételekre nem vonatkozhat, az internetes technológia miatt, annak természetéből fakadóan. A korlátozás vagy tiltás csak a nyilatkozat megtételét követő időszakra köti az Adatkezelőt.
 • Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
 • Az ADSE nem tartozik felelősséggel olyan fotókért és felvételekért, melyeket az Érintettek különböző internetes hálózatokon közölnek, függetlenül attól, hogy az ott megjelenő információk az egyesületi élettel és tevékenységgel összefüggnek.
 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

Kérjünk Önt, hogy mielőtt a felügyeli hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával - egyeztetés és a felmerülő probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keresse meg Egyesületünk adatkezelő képviselőjét.

Tájékoztatjuk, hogy az ADSE "ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA" a https://www.aquiladance.hu/adatvedelem oldalon megtalálható. Egyúttal kérjük, hogy a teljes körű és pontos tájékozottság érdekében azt is olvassa el, majd utána töltse ki az "HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FÉNYKÉP, HANG-, ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ" nyomtatványt!